Pricay statement / Informatie met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens

Yasni GmbH (hierna: Yasni) hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Yasni respecteert en garandeert het recht op zelfbestemming van gebruikers en derden waar het informatie betreft. De versterking van het recht op zelfbestemming bij informatie is een wezenlijk bestanddeel van de ondernemingsgedachte bij Yasni. Yasni baseert zich op een actief uitgangspunt bij de bescherming van persoonsgegevens. Yasni wil het recht op zelfbestemming bij informatie van gebruikers versterken, zodat zij met Yasni beschikken over de mogelijkheid tot een authentieke presentatie van informatie, die over hen reeds op het internet publiekelijk toegankelijk is. Yasni biedt gebruikers bovendien de mogelijkheid zich actief een beeld te vormen van de gegevens bij hun naam die publiekelijk toegankelijk zijn via het internet. Hierna informeren wij u over doel, soort en omvang van het opvragen, de verwerking en het gebruik van de gegevens met betrekking tot uw persoon: Persoonsgebonden gegevens bestaan uit afzonderlijke verklaringen omtrent persoonlijke en zakelijke relaties Van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgebonden gegevens bij het gebruik van de Yasni Website door gebruikers

Tijdens het bezoek aan de website van Yasni worden gegevens door Yasni opgevraagd, verwerkt en gebruikt, waarbij een relatie tot een persoon niet altijd is uit te sluiten. Om de website van Yasni op uw terminal te kunnen bekijken,is het om technische redenen nodig dat uw IP-adres wordt opgevraagd. Anders is er geen overdracht van informatie op uw terminal mogelijk. Yasni slaat geen keine IP-adressen van gebruikers op zijn servers op. De webserver protocolleert in het zgn. access-log verdere anonieme gegevens, waaruit geen relatie met een persoon valt af te leiden.In detail gaat het om de volgende gegevens:
 • datum en tijd van de toegang
 • de opgeroepen URL
 • de HTTP status
 • de grootte van het bestand dat werd gedownload
 • referrer
 • user agent (browser)
Voor het geval dat er zich een storing voordoet bij het gebruik van de Yasni website, worden ook nog datum en tijd van de storing en de storingsmelding opgeslagen. De gegevens worden - voor zover nodig - gebruikt om de storing te kunnen verhelpen. Verder worden geanonimiseerde gegevens verwerkt en aangewend voor de gewenste vormgeving (evaluatie van bezoeken, Optimalisering).

Gegevens uit publiekelijk toegankelijke bronnen

Yasni stelt gebruikers in staat via combinaties van voor- en achternamen informatie over personen te zoeken. Daarbij wordt informatie van het internet in samengevatte vorm bij de betreffende zoekbegrippen getoond. De verzamelde informatie is steeds afkomstig uit publiekelijk toegankelijke bronnen. Bij de keuze van de onderzoeksbronnen werd er rekening mee gehouden dat bij voorkeur gezocht werd in algemeen toegankelijke bronnen, waarin de betrokkene bewust informatie heeft achtergelaten, wetende dat deze voor ieder toegankelijk is en dat het prijsgeven van de gepubliceerde informatie tegenover derden vaak bewust werd nagestreefd. Yasni vraagt, verwerkt en gebruikt geen persoonsgebonden gegevens uit bronnen om de resultaten te tonen van het zoeken naar een persoon, die niet uit algemeen toegankelijke bronnen stammen.

Caching

Yasni slaat reeds uitgevoerde zoekopdrachten naar combinaties van voor- en achternamen tijdelijk op (caching). Dit is nodig om de dienst aan een groot aantal gebruikers aan te kunnen bieden. Deze cache wordt met regelmatige tussenpozen bijgewerkt.

Rechten van betrokkenen

De betrokkenen zelf kunnen ten allen tijden opheldering vragen over de gegevens die bij hun naam zijn opgeslagen bij Yasni door middel van een zoekopdracht op de internet site. Mogelijke verdere aanspraken op informatie kunnen de betrokkenen bij Yasni doen gelden. Daar Yasni alleen maar algemeen toegankelijke gegevens opslaat, wijzen wij erop dat er conform § 34 alinea 4 in combinatie met § 33 alinea 2 nr. 7a BDSG (verg. Wet Bescherming Persoonsgegevens) geen automatische aanspraak op informatieverstrekking bestaat. Om misbruik te voorkomen, kan Yasni van de betrokkene verlangen dat hij zijn identiteit naar behoren kan aantonen. Zoekresultaten, die inbreuk maken op de rechten van de betrokkene, worden onverwijld gewist of geblokkeerd zodra Yasni er kennis van heeft genomen. In het geval van een gerechtigde aanspraak op wissen, blokkeren en/of rectificeren kan de betrokkene een actualisering verlangen van de bij zijn naam 'gecachede'inhoud.

Verwerking van persoonsgebonden gegevens van geregistreerde gebruikers

Gebruikers hebben de mogelijk bij Yasni een profiel (exposé) aan te leggen. Om een profiel (exposé) aan te leggen en te activeren moet verplicht een e-mail adres en een wachtwoord (minstens 4 tekens) worden opgegeven. In zijn profiel (exposé) kan de gebruiker verder vrijwillig extra informatie over zich zelf geven. Daarbij gaat het met name om de volgende gegevens:
 • woonplaats
 • geboortedatum
 • bedrijf
 • beroep
 • contactgegevens (telefoonnummers, Instant-Messaging/Messenger, e-mail adres)
Bij de contactgegevens kan de gebruiker bovendien instellen of deze voor alle bezoekers van Yasni zichtbaar moeten zijn, of alleen voor kennissen. De gebruiker kan verder vrijwillig zoekresultaten (links, afbeeldingen, teksten, etc.) bij zijn profiel (exposé) plaatsen en eigen bijdragen toevoegen. Na het aanleggen van een profiel (exposé) kunnen andere Yasni gebruikers de door u samengestelde informatie als "geloofwaardig" beoordelen. Verder kan een algemene beoordeling van de persoon aan de hand van een schaal volgen. Yasni toont voor ieder zoekresultaat bij een persoonsnaam een zogenaamde VIP-ranking. De VIP-ranking is een waarde zonder verdere verplichtingen waarbij, o.a. het aantal eenduidige zoekresultaten, het aantal kennissen binnen het Yasni netwerk en beoordelingen van de persoon in het Yasni netwerk een rol spelen.

Doorgeven aan derden

Doorgeven van gegevens aan derden, die niet van belang zijn voor de eigen ondernemingsdoelstellingen van Yasni en het leveren van de service van Yasn, vindt niet plaats, tenzij de betrokkene zich ermee accoord heeft verklaard.

Cookies

Na aanmelding bij Yasni worden zogenaamde cookies op uw terminal opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie, die op uw harde schijf worden opgeslagen. Door middel van de informatie in de cookies kunt u tijdens uw bezoek aan de Yasni website worden geïdentificeerd als bevoegde gebruiker. Door de installatie van cookies worden aan de gebruikers user-IDs toegewezen, maar er worden in geen geval programma's op hun computers uitgevoerd. U hebt de mogelijk de installatie van cookies tegen te gaan door gebruik te maken van de betreffende instellingen in uw browser. Wij wijzen er echter op dat in dit geval het gebruik van Yasni slechts in beperkte mate mogelijk is. Geregistreerde gebruikers en hun rechten als betrokkenen. Na aanmelding met zijn registratiegegevens kan de gebruiker ten allen tijde alle informatie die hem betreft in zijn persoonlijke profiel (exposé) wijzigen of wissen. Zo bepaalt de gebruiker zelf welke informatie bij zijn naam in zijn openbare profiel (exposé) verschijnt. Eerder ingevoerde informatie wordt door middel van een wijziging automatisch volledig gewist. Wanneer de gebruiker zijn profiel (exposé) definitief wist en daarmee zijn lidmaatschap bij Yasni beëindigt, wordt alle informatie die hij eerder heeft ingevoerd automatisch en volledig gewist. Een aanvraag tot wissen is niet nodig.

Uitnodigingen

Als geregistreerde gebruiker van Yasni kunt u andere personen uitnodigen gebruik te maken van Yasni. Yasni verwerkt de daarbij opgevraagde persoonsgebonden data uitsluitend voor de uitnodiging en zal ze voor geen andere doeleinden gebruiken. U moet bedenken dat de ontvanger van de uitnodiging uw openbare profiel (exposé) te zien krijgt als u een uitnodiging verstuurt.

Status e-mails (Newsletter)

Yasni verstuurt met regelmatige tussenpozen status e-mails (hierna "Newsletter" genoemd) aan alle Yasni leden. Daarin informeert Yasni de gebruikers onder meer over nieuwe services voor Yasni leden en over nieuwe zoekresultaten voor de personen die zij zoeken. Verder verstuurt Yasni e-mails aan gebruikers als er zich wijzigingen in hun profiel (exposé) hebben voorgedaan.

Webanalyse & cookies

Om de vormgeving van de website te kunnen afstemmen op de behoefte maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden geïnstalleerd om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De informatie over uw gebruik van de website die door de cookies wordt verkregen, worden gewoonlijk naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen. Wij hebben technische maatregelen getroffen zodat alle IP-adressen uitsluitend geanonimiseerd worden opgeslagen. Google zal in opdracht van de exploitant van deze website de informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website en om verdere diensten aan de exploitant van de website aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. U hebt de mogelijkheid de installatie van cookies tegen te gaan door gebruikte maken van de betreffende instellingen in uw browser. Wij wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijze niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de registratie van de data over uw gebruik van de website, zoals ze door het cookie worden doorgegeven (inclusief uw IP-adres) en de verwerking ervan door Google verhinderen door de browser plug-in via de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Andere ‘telpixels’ & cookies

Vooral om de invoeging van reclameboodschappen op onze website te sturen, kunnen eventueel andere zogenaamde ‘telpixels’ of cookies worden gebruikt. Een ‘telpixel’ is een beeldbestand, of een link naar een grafisch bestand dat deel uitmaakt van de HTML-code van de betreffende internetpagina. Daarmee kunnen wij, of de aanbieders, informatie vergaren over het bezoek aan de website die relevant kunnen zijn voor het invoegen van reclameboodschappen. Bij ons gebruik van telpixels bestaat er geen betrekking tot personen. In samenhang met de ‘telpixels’ worden meestal ook cookies geïnstalleerd door de aanbieder van het betreffende meetprocedé. Als u in uw browser de installatie van cookies beperkt hebt, of zogenaamde ‘blocking-tools’ gebruikt, worden ook in samenhang met de ‘telpixels’ alleen gegevens verzameld waarmee niet onmiddellijk een betrekking tot personen tot stand kan wordengebracht.

Hoe Google gegevens gebruikt: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

Wijzigingen in de informatie over de bescherming van persoonsgegevens

Daar de aanbiedingen van Yasni onderhevig zijn aan wijzigingen of verbeteringen, kan het incidenteel voorkomen dat noodzakelijke vernieuwingen een uitwerking hebben op de bepalingen van de bescherming van persoonsgegevens. Hetzelfde geldt voor wijzigingen in de betreffende wettelijke voorschriften die een aanpassing kunnen vergen. Een steeds actuele versie van de bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens kan ten allen tijde worden ingezien op de homepage van Yasni onder de Link bescherming persoonsgegevens

Bereikbaarheid van de bepalingen van de bescherming persoonsgegevens

U kunt deze bepalingen voor de bescherming persoonsgegevens vanaf iedere pagina van de Yasni websites via de link bescherming persoonsgegevens oproepen en afdrukken.