Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

(1) Deze leveringsvoorwaarden regelen de voorwaarden voor het gebruik van wat yasni GmbH (hierna: Yasni) op het internet aanbiedt.

(2) Afwijkende leveringsvoorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend.

(3) Registratie bij Yasni is slechts mogelijk voor natuurlijke personen die minstens 16 jaar oud zijn.Rechtspersonen of partnerschappen kunnen geen aanspraak maken op registratie als gebruikers bij Yasni. Yasni behoudt zich het recht voor van de gebruiker te verlangen dat hij aantoont aan deze voorwaarden te voldoen. De gebruiker kan voor het afsluiten van de registratie kennis nemen van de bepalingen in deze leveringsvoorwaarden, ze afdrukken en/of opslaan.

2. Dienstverlening van Yasni

(1) Yasni biedt de gebruikers met haar internet aanbod de mogelijkheid een zoekopdracht naar een combinatie van voor- en achternaam te activeren waarbij informatie van het internet, die algemeen toegankelijk is, in samengevatte vorm wordt getoond. Bovendien kunnen zoekresultaten naar informatie over personen volgens uiteenlopende thema's of criteria worden opgevraagd.

(2) Yasni biedt geregistreerde gebruikers de mogelijkheid zelf een persoonlijk en openbaar internet rpofiel (exposé) met eigen informatie aan te leggen.

(3) Yasni biedt geregistreerde gebruikers de mogelijkheid zoekresultaten of informatie omtrent andere geregistreerde gebruikers volgens verschillende criteria te beoordelen.

(4) Yasni biedt geregistreerde gebruikers de mogelijkheid electronisch met andere geregistreerde gebruikers in contact te treden, contacten te bevestigen en met elkaar te communiceren.

(5) De genoemde diensten kunnen ten allen tijde door Yasni worden gewijzigd of in gewijzigde vorm worden aangeboden. Verder blijft een uitbreiding met extra diensten en dienstverlening voorbehouden.

(6) Yasni zal trachten de aangeboden diensten zoveel mogelijk storingsvrij te leveren. Er bestaat evenwel geen verplichting de beschikbaarheid van de diensten, of een deel ervan, ten allen tijde te waarborgen.

(7) Het gebruik van Yasni is thans gratis. Yasni behoudt zich het recht voor bepaalde extra diensten (bijv.de zgn.Premium diensten) tegen betaling aan te bieden. Er zal geen gebruiksrelatie tegen betaling ontstaan zonder de toestemming van de gebruiker.

3. Verplichtingen van de gebruiker

(1) De gebruiker is verplicht informatie, die hij verstrekt in het kader van het gebruik van Yasni, naar waarheid te verstrekken. De gebruiker is met name verplicht uitsluitend informatie in zijn internet profiel (exposé) op te nemen die daadwerkelijk bij zijn persoon behoort.

(2) De gebruiker is verplicht zich bij het gebruik aan het geldende recht te houden.

(3) De gebruiker is verplicht e-mails en andere electronische berichten, die hij ontvangt in het kader van het gebruik van de diensten van Yasni, vertrouwelijk te behandelen en niet zonder toestemming van de communicatiepartner aan derden door te geven.

(4) Yasni is geen anoniem platform. De gebruiker is verplicht bij de registratie zijn familienaam op te geven. Het gebruik van schuilnamen of pseudoniemen is niet toegestaan.

(5) Iedere gebruiker mag slechts een internet profiel (exposé) bij Yasni onderhouden. Een veelvuldige registratie is niet toegestaan.

(6) Het is de gebruiker niet toegestaan de diensten van Yasni oneigenlijk te gebruiken. Er is met name in de volgende gevallen sprake van oneigenlijk gebruik:

  • de publicatie of verspreiding van onwettig,lasterlijk, pornografisch of anderszins aanstootgevend materiaal
  • de publicatie of verspreiding van auteursrechtelijk beschermde werken van derden (bijv. foto's)
  • het dreigen, bedreigen of beledigen van personen
  • het gebruik/publicatie/verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal
  • het aanprijzen van vreemde producten of het gebruik van gegevens ter verspreiding van ongewenste reclame (bijv. SPAM)
  • het beroepsmatige gebruik van de dienst als deze een dusdanige vorm heeft dat andere gebruikers er last van ondervinden. Er kan met name dan sprake zijn van gebruik dat tot overlast leidt als andere gebruikers worden opgeroepen telefoonnummers van value-added diensten te kiezen waarvoor moet worden betaald (bijv. 0900-nummers,ed.).
  • de publicatie van materiaal dat niet in overeenstemming is met de waarheid (vgl. cijfer 3 alinea. 1)

(7) Yasni heeft het recht materiaal dat door de gebruiker is gepubliceerd en dat onwettig en/of oneigenlijk is gebruikt, onverwijld te wissen. De gebruiker is verplicht aan de exploitant de schade te vergoeden die ontstaat door oneigenlijk gebruik.

(8) De gebruiker ontslaat Yasni van alle Verplichtingen en aanspraken die voortvloeien uit schaden wegens het uitvallen van de dienstverlening aan de gebruikers, wegens overtreding van het auteurs- en merkenrecht, laster, belediging, inbreuk op persoonlijkheidsrecht of andere rechten van derden. De gebruiker is verder verplicht aan Yasni de schade te vergoeden die ontstaat door oneigenlijk gebruik. In het bijzonder omvat deze schadevergoeding ook de kosten die nodig zijn voor het verweer tegen claims of andere aanspraken en de kosten van rechtsvervolging (met name advocatenkosten).

(9) De gebruiker verleent Yasni een eenvoudig gebruiksrecht voor wat betreft het materiaal en de media content die de gebruikers op het internet plaatsen (teksten, foto's, video's, etc.) om op te slaan, te vermenigvuldigen en het geheel of gedeeltelijk publiekelijk toegankelijk maken ervan om de diensten van Yasni te kunnen leveren.

4. Sancties

(1) Yasni behoudt zich het recht voor bij plichtsverzuim van de gebruiker, deze zonder voorafgaande aankondiging van de dienstverlening uit te sluiten en zijn gegevens te wissen. Het is mogelijk claims op schadevergoeding te doen gelden of andere maatregelen te treffen.

(2) Yasni behoudt zich het recht voor de door de gebruiker gepubliceerde content of gegevens geheel of gedeeltelijk te wissen, als er sprake is van plichtverzuim van de gebruiker.

5. Recht van herroeping

(1) Informatie over recht tot herroeping

U kunt de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax, e-mail) herroepen. De termijn begint met de ontvangst van deze informatie, maar niet voor het sluiten van de overeenkomst en ook niet voordat voldaan is aan onze verlichting tot het verstrekken van informatie conform Artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 alinea's 1 und 2 EGBGB (Ned. WBP) en onze verplichtingen conform § 312e alinea 1 zin 1 BGB (Ned. Burgerlijk Wetboek) in combinatie met Artikel 246 § 3 EGBGB. Om de termijn van herroeping veilig te stellen, kan worden volstaan met de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping moet worden geadresseerd aan:

yasni GmbH
Lyoner Str. 14
60528 Frankfurt am Main
Duitsland
info@yasni.de

Gevolgen van herroeping

In het geval van een geëffectueerde herroeping moeten de wederzijds ontvangen prestaties worden geretourneerd en de eventuele genoten voordelen (bijv. renten) moeten worden afgedragen. Als u de ontvangen prestatie niet of gedeeltelijk, of slechts in verslechterde toestand aan ons kunt teruggeven, bent u in voorkomende gevallen een vergoeding voor het waardeverlies verschuldigd. Dit kan ertoe leiden dat u de contractuele betalingsverplichtingen voor het tijdvak tot de herroeping toch zult moeten voldoen. Aan Verplichtingen tot het verrichten van betalingen moet binnen 30 dagen worden voldaan. Voor u begint de termijn met het versturen van de verklaring van herroeping, voor ons met de ontvangst ervan.

Bijzondere informatie

Uw recht tot herroeping vervalt voortijdig wanneer de overeenkomst van beide zijden op uw uitdrukkelijke wens volledig is vervuld, voordat u gebruik hebt gemaakt van uw recht tot herroeping.

- Einde van de informatie over het herroepingsrecht -

(2) Met de registratie bij Yasni biedt Yasni zijn dienstverlening zonder beperkingen aan voor gebruik.

6. Aansprakelijkheid van Yasni - Beperking van aansprakelijkheid

(1) Yasni is onbeperkt aansprakelijk bij opzet of grove nalatigheid voor alle schade veroorzaakt door Yasni.

(2) Bij lichte nalatigheid is Yasni onbeperkt aansprakelijk in het geval van verlies van leven, verwonding of schade aan de gezondheid.

(3) In overige gevallen is Yasni slechts aansprakelijk voor zo ver Yasni in wezenlijke mate de bepalingen in de overeenkomst heeft overtreden. Met wezenlijke bepalingen in de overeenkomst worden daarbij abstract die bepalingen bedoeld, die vervuld moeten worden om de reglementaire uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en waarbij de klant er op mag vertrouwen dat zij worden nageleefd op basis van regelmatigheid. In deze gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van schade die te voorzien is en zich in typische gevallen voordoet.

(4) De aansprakelijkheid op grond van de wet op de productaansprakelijkheid blijft onverlet.

(5) Voor zover de aansprakelijkheid van Yasni conform de hierboven genoemde voorschriften wordt uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor personeelsleden van yasni GmbH.

7. Bescherming persoonsgegevens

(1) De persoonsgebonden gegevens van de gebruiker die nodig zijn voor het uitvoeren en afwikkelen van de diensten en dienstverlening door Yasni worden conform de wettelijke bepalingen opgevraagd en verwerkt.

(2) De gebruiker kan bij het gebruik van Yasni vrjwillig informatie verstrekken. Met het invoeren van de gegevens verklaart de gebruiker zich akkoord met het verwerken en gebruiken van de gegevens, voor zover dit van belang is voor de vervulling van diensten door Yasni of voor de uitvoering van de dienstverlening. De gebruiker kan de vrijwillig verstrekte informatie ten allen tijde wissen en daarmee verdere verwerking ervan stoppen. Bovendien kan de gebruiker zijn akkoordverklaring ten allen tijde en met toekomstige werking herroepen.

8. Opzeggen van de gebruiksrelatie

(1) De gebruiker kan ten allen tijde en zonder opgave van redenen, zijn gebruiksrelatie opzeggen. De opzegging dient te geschieden middels het contactformulier van Yasni. Bij de opzegging moeten voor- en achternaam en het bij Yasni geregistreerde e-mail adres van de gebruiker worden vermeld. De exploitant zal binnen een week alle gegevens die onder het internet profiel (exposé) van de gebruiker zijn opgeslagen, volledig wissen. Opzeggen kan ook schriftelijk of juridisch formeel plaatsvinden. De verwerkingstijd kan in dit geval meer tijd in beslag nemen.

(2) Yasni kan de gebruiksrelatie met de klant beëindigen als deze niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen (cijf. 3). Verder kan er een zwaarwegende reden bestaan voor een opzegging. Voor Yasni is er sprake van een zwaarwegende reden als de voortzetting van de overeenkomst niet meer redelijk geacht kan worden voor de exploitant, rekening houdende met alle omstandigheden van een incidenteel geval en onder afweging van de belangen van Yasni en van de gebruiker.

9. Wjzigingenn

Yasni behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze leveringsvoorwaaden. De gebruikers worden per e-mail ingelicht over wijzigingen in de leveringsvoorwaarden. De wijzigingen worden voor beide partijen van kracht als de gebruiker niet binnen 6 weken na ontvangst van de informatie verzet aantekent tegen de wijzigingen. Yasni zal in de e-mail apart wijzen op de mogelijkheid verzet aan te tekenen en de termijn daarvan. Als een gebruiker verzet aantekent tegen de wijzigingen in de leveringsvoorwaarden, heeft Yasni het recht, de gebruiksrelatie op te zeggen en te beëindigen op het moment dat de voorgenomen wijzigingen in werking zullen treden.

10. Online Dispute Resolution

The European Commission has launched http://ec.europa.eu/consumers/odr/ to provide consumers with a process for online dispute resolution (OS). yasni GmbH is not agreeing (nor required) to participate in a dispute resolution process by a dispute resolution body.

11. Slotbepalingen

(1) Het geldende recht is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

(2) Mochten bepalingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden onwerkzaam zijn of worden, dan is dit niet van invloed op de werkzaamheid van de overige bepalingen.

Stand: 24.01.2017

Legal Note

Link to the platform of the European Commission according to Regulation on consumer ODR

Premium Service-Cond